История

Тас дәуіріндегі Қазақстан

Тас дәуірінде, шамамен миллион жыл бұрын адамдар Қазақстан аумағын мекендей бастады. Ол кездегі табиғат жағдайлары казіргіден күрт өзгеше еді. Қазақстан фаунасының негізгі түрлері мамонт, жүндес мүйізтұмсық, жабайы бұқа-тур, үңгір аюы және т.б. болды. Бүкіл тас дәуірі бойы климаттық жағдайлар күрт өзгеріп тұрды. Кейін келе мамонттар мен мүйізтұмсықтар жаппай қырылып қалды, бүл жерде адамдардың іс-әрекеті де… read more »

Тарихнама дегеніміз не? Тарихнама ұғымы туралы

Қандай ғылым болмасын оның өз даму тарихы бар. Тарихнама — тарих ғылымының даму тарихы, сонымен бірге бұл ұғым өзге де ғылым түрлеріне қатысты. Тарихнама — ғылымның белгілі бір түрі қай ғасырда пайда болды, қай ғасырдан бастап зерттеле бастады, ғалымдар осы ғылым саласы бойынша қандай еңбектер жазды, соны зерттейді. Дегенмен «тарихнама» деген атау ең алдымен тарих… read more »

Карта тарихы. Тарихи карталар

Карта немісше «түпнұсқа», ал грекше «жазу папирусы» деген ұғымды білдіреді. Карта жасау тарихы тым тереңде жатыр. Карта географиялық, саяси, тарихи, экономикалық карта деп көптеген түрге бөлінеді. Саяси карта арқылы біз әр елдің орналасқан жерін, астанасын, аймақтың көлемін, қай елдермен шектесетіні жайлы біле аламыз. Географиялық карталардың түрі өте көп. Тарихқа арналған карталар тарихты оқудағы негізгі құралдардың… read more »

Орта ғасырдағы сәулет ескерткіштері

Мемлекеттердің пайда болуы, шаруашылықтың өркендеуі орта ғасырларда қазақ жерінде құрылыстың көп салынуына негіз болды. Біртіндеп құрылыс салудың үлгілері, сәулет ескерткіштері көбейіп, үнемі жаңарып отырды. Осылай сәулет өнері де дамыды. Құрылыс, тұрғын үй салуды сәулет өнері дейді. Қазақ жеріндегі сәулет өнерінің тарихы қола дәуірінде тұрғызылған Беғазы-Дәндібай, Түгіскен қоныстары мен қорымдарынан басталады. Сәулет өнерінің мәңгілік туындылары ғұн… read more »

Тіл туралы түсінік

Бір халықты басқа халықтан айыратын басты ерекшелігі — тілі болып табылады. Тілдің ұқсастығы мен бір-бірінен алшактығына қарап, бір халық пен екінші халық арасындағы ертедегі тарихи байланысының бар-жоғын, шығу тегінің жақын-алыстығын т.б. байқауға болады. Жер шарындағы халықтар 2000-нан астам тілде сөйлейді. Дүние жүзіндегі осы тілдер өздерінің жақындығына байланысты 10 үлкен тілдік топқа бөлінеді. Сонымен катар 10… read more »

Кочевое государство: особенности политической системы кочевников Евразии

В широком спектре этносоциальных проблем кочевого общества особое место занимает изучение потестарно-полити-ческой или политической системы. Одна из парадоксальных ситуаций историко-этнологичес-кой науки Казахстана — отсутствие исчерпывающего ответа на вопрос: а было ли государство у кочевников евразийского региона и, в частности, у казахов? Вопрос даже не в содержании, формах и стадиальной принадлежности политической организации, речь идет вообще… read more »

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ В КОНТЕКСТЕ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

Человеческая жизнь трехмерна. В каждую долю секунды человеческое сознание оперирует трехмерной системой координат времени — прошлое, настоящее и будущее. В этом заключается залог целостности человеческого бытия. Это распространяется как на отдельные человеческие популяции, так и на все человечество. Впрочем, это не исключает многообразия человеческой истории, своеобразную специфику восприятия времени у отдельных народов. Тем не менее,… read more »

Казахское шежире в контексте устной традиции

В широком комплексе источников по истории казахского общества XV-ХГХ вв. устные народные или национальные источники занимают важное место. Сведения, содержащиеся в различных памятниках устного творчества казахов и предшествовавших им степных народов Великого степного пояса, незаменимы при реконструкции исторического прошлого. Как особая форма литературного творчества и одновременно, как суммарная историческая память, эти знания в большей части… read more »

КЕҢЕС ӨКІМЕТІНІҢ ҚАЗАҚСТАНДА ДІНГЕ ҚАРСЫ САЯСАТЫ

Қазақстанда діни мекемелерді мемлекеттен бөлу саясатының жүзеге асырылуы. Тарихта Кеңес билігінің исламға қатысты саясатының мәнін ашып көрсетуге жәрдемдесетін құжаттар белгілі. Бұл құжаттарды талдау негізінде олардың мазмұнының шын мәніндегі саясатқа қаншалықты сәйкес болғанын анықтауға болады. 1917 ж. 20 қарашада ХКК «Ресей және шығыстың барлық мұсылмандарына үндеуін» жариялады. Біз үшін құжаттың төмендегі үзіндісі қызығушылық тудырады: «…Ресей мұсылмандары, Еділ… read more »

Большевиктер және империяның ұлттық шет аймақтарындағы мұсылмандар

Ақпан революциясынан кейін бұрынғы Ресейдің саяси дамуында күрделі өзгерістер орын алды. Елдің болашақ даму жолы туралы мәселенің өзектілігі артты. Әр түрлі саяси бағыттағы партиялар мен идеялардың өзара әреккеттесуі мен қайшылығы байқалып, саяси қозғалыстар етек алды. Елдегі бұл өзгерістер ұлттық шет аймақтарын мекендеген мұсылман халықтарын да бей-жай қалдырмады. Осыған байланысты 1923 ж. большевик Н.Төреқұлов мұсылман дін… read more »

Sidebar